Regulamin

Zasady dokonywania zgłoszenia zdarzeń środowiskowych

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń zdarzeń środowiskowych wstępujących na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej LGR "Pojezierze Olsztyńskie".
2. Każdy użytkownik Portalu Internetowego zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje

1. Administrator strony Lgrpo Pojezierze Olsztyńskie, Bartoły Wielkie 34 11-010 Gmina Barczewo
2. Zdarzenie środowiskowe- każda anomalia pogodowa lub środowiskowa, która zostanie zaobserwowana w LGR "Pojezierze Olsztyńskie"
3. Portal internetowy- strona http://lgrpo.platformageolokacyjna.info

§3 Zasady dokonywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia zdarzenia środowiskowego można dokonać on –line, za pośrednictwem strony Portalu Internetowego.
2. Zgłoszenia zdarzenia środowiskowego może dokonać każda osoba fizyczna.
3. Informacje o zdarzeniach zostaną opublikowane na stronie http://lgrpo.platformageolokacyjna.info Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.
4. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

§4 Odpowiedzialność

1. Portal http://lgrpo.platformageolokacyjna.info nie biorą odpowiedzialności za prawdziwość publikowanych informacji o zdarzeniach środowiskowych.
2. Informacje o zdarzeniach środowiskowych nie stanowią oficjalnego źródła informacji, treści są publikowane w ramach wymiany informacji między lokalną społecznością.
3. Nie jest dozwolone dodawanie informacji lub zamieszczanie ogłoszeń, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
b. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
c. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
e. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
f. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
g. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
h. zawierają treści pornograficzne.
4. Portal zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usunięcia treści niezgodnych z prawem.
5. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Portalu są natychmiast usuwane.
6. Dodawane przez użytkowników informacje oraz zdjęcia są moderowane przez Administratorów.
7. Wszystkie informacje umieszczane są opiniami ich autorów (użytkowników). Treści te nie są opiniami Portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2013 r. i obowiązuje do jego odwołania. Zmiany Regulaminu są publikowane w miejscu publikacji Regulaminu i obowiązują od dnia ich upublicznienia.